PRACOVNÍCI STŘEDISKA

GARANTI, SUPERVIZOŘI, TRENÉŘI, LEKTOŘI, TERAPEUTI, REPREZENTANTI, SPOLUPRACOVNÍCI STŘEDISKA

  • Profesor psychiatrie, emeritus, University of British Columbia, Vancouver, Canada
  • Jeden z průkopníků rodinné terapie a terapeutické komunity v Evropě
  • Autor teorie Integrované psychoterapie a jejích originálních technik (technika skupinového schematu, psychogymnastika a j.), realizované v Československu a v Kanadě
  • Spoluautor (s Prof. MUDr. Jiřinou Knoblochovou) Integrované psychoterapie (New York: J.Aronson), uveřejněné v 5 jazycích 1979 - 1999 (anglicky, německy, japonsky, čínsky, česky)
  • Jeho 250 publikací v osmi jazycích, včetně osmi knih, se zabývá psychoterapií, soudní psychiatrií, psychologií hudby a filosofií vědy
  • Předseda Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace, 1993 -1996
  • Předseda Canadian Society for Integrated Psychotherapy and Psychoanalysis (člen International Federation of Psychoanalytic Societies)
  • Čestný Ředitel Morenova institutu, Beacon, New York
  • V roce 2004 byla manželům Knoblochovým udělena cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Manželé Knoblochovi představují nejvýznamnější osobnosti české psychoterapie poválečného období; svojí činností mimořádně přispěli české a světové psychiatrii a zásadním způsobem zviditelnili českou vědu v zahraničí.
  • Uváděn v seznamech výjimečných osob, jako Marquis' Who is Who in America
Ferdinand a Jiřina Knoblochovi představují nejvýznamnější osobnosti české psychoterapie v poválečném období; své myšlenky a formy léčení, které vytvořili v Československu, přenesli do ciziny, a tak přispěli k zviditelnění české psychiatrie ve světě.

Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, CSc., F.R.C.P.(Canada), emeritní profesor Univerzity Britské Kolumbie, narozený r. 1916 v Praze, byl za války zatčen se svou první ženou Zuzanou a přežil koncentrační tábor, který ona nepřežila. Poznatky z tábora o ničivé a léčivé síle lidského kolektivu daly pečeť jeho teoretickému myšlení. Po studiu psychiatrie v Londýně v letech 1948-49 vytvořil - spolu se svou manželkou Jiřinou - síť zařízení integrované psychoterapie, k jejíž teorii významně přispěla pražská filozofie vědy, od E. Macha přes A. Einsteina k P. Frankovi a R. Carnapovi.

Zatímco dílo F. a J. Knoblochových vzbudilo pozornost a bylo oceněno na Západě (F. Knobloch byl r. 1961 vybrán Světovou zdravotnickou organizací, aby předsedal jejímu Evropskému semináři; r. 1968 byl zvolen sekretářem a později předsedou Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace a předsedal jejím programům na pěti světových kongresech), na půdě Akademie věd SSSR bylo naopak odsouzeno, což mělo silnou odezvu i v Čechách. Knoblochovi se však nedali odradit a navzdory překážkám dále rozvíjeli svůj program.

V r. 1968 byl F. Knobloch pozván jako hostující profesor postupně na tři univerzity v USA a v r. 1971 se stal řádným profesorem Univerzity Britské Kolumbie v kanadském Vancouveru. Kniha Integrovaná psychoterapie, shrnující myšlenky několika set publikací v sedmi jazycích z oblasti psychoterapie, psychologie osobnosti, filozofie vědy, evoluční psychologie a psychologie hudby, vyšla anglicky v New Yorku (1979) a byla přeložena do němčiny, japonštiny, čínštiny a češtiny (2. vydání je již rozebráno). F. a J. Knoblochovi též publikovali Soudní psychiatrii (1957, 1965), jejíž druhé vydání získalo cenu J. E. Purkyně Čs. lékařské společnosti.

Assoc. prof. MUDr. Jiřina Knoblochová, CSc., emeritní profesorka Univerzity Britské Kolumbie, se narodila v Praze r. 1918. Po 2. světové válce byla za svou účast v partyzánské jednotce vyznamenána řádem slovenského národního povstání druhé třídy. Je spoluautorkou Integrované psychoterapie a stála po boku svého manžela v době nejtěžších útoků. Je první autorkou knihy Psychoterapie (1968). Podobně jako F. Knobloch, který se zabýval zdravotnickou osvětou (Neuróza a ty, s Nepraktovými obrázky), J. Knoblochová se významně uvedla oblíbenou knížkou Láska, manželství a ty.


   PhDr. Iva Enachescu-Hroncová, PhD.  

Klinická psycholožka a psychoterapeutka, koordinátorka INCIP, odborná asistentka University Tomáše Bati ve Zlíně

doc.MUDr Zdeněk Boleloucký, CSc

primář Psychiatrického oddělení Nemocnice ve Svitavách
doc.MUDr Jarmila Plevová, CSc

Psychiatrická léčebna, Bílá Voda

MUDr. Marcela Kalná

Psychiatrická ambulance pro dospělé, České Budějovice
MUDr. Pavel Kalný

Soukromý psychiatr a psychoterapeut, Český Krumlov, † 2006
MUDr. Kateřina Michutová

Lékařka na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod
Mgr. Petra Mandincová, PhD.

Klinická psycholožka a psychoterapeutka v privátní ambulanci, Odborná asistentka, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu

PhDr. Anna Braunerová

Mgr. Hana Fojtíková

Psychiatrickém oddělení, Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě
Mgr. Věra Hledíková

MUDr. Zdeňka Kovářová  

Lékařka, Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení Svitavské nemocnice a.s.
Mgr. Lenka Moravová

Prim. MUDr. Tomáš Novák

Psychiatrická klinika FN, Olomouc
Mgr. Josef Pochylý, PhD.  

Terapeut Integrované psychoterapie, školní psycholog na Gymnáziu v Břeclavi, poradenství v Centru profesního poradenství Břeclav, spolupracovník internetporadny.
www.jajsemja.cz
Mgr. Yveta Šimková  

Speciální pedagog - Věznice Kuřim
psychoterapeut, supervizor
Mgr. Klára Váňová


Doc. PhDr. Arne Linka, CSc.

Janáčkova akademie múzických umění, Brno, † 1999

JUDr, Milan Kružík, CSc.  

Právník.
Ing. Jiří Platovský

Ekonom.
www.epservis.cz

KOTERAPEUTI

MUDr. Ján Bernát
Bedřich Čermák
Kateřina Fleková
PaeDr. Heřman Čadil
Mgr. Václav Jiřička
PhDr. Patricie Juračková
PhDr. Kateřina Hrabinská
MUDr. Andrej Hrabinský
Jana Jancová
Mgr. Lucie Janebová
MUDr. Lívia Katonová
PhDr. Nina Krásenská
Mgr. Alena Mikulová
Mgr. Lucia Minaříková
MUDr. Veronika Pavelková
Mgr. Monika Stejskalová
Mgr. Zdeňka Tomšů
Linda Turčeková
Věra Vostřelová

VÝCVIK

Výcvikové stupně v Integrované psychoterapii jsou strukturovány podle dosažené kompetentnosti v terapeutickém procesu pro práci s budoucími pacienty (klienty)

Výcvik je strukturován do dvou základních rovin.
1. stupeň koterapeut.
2. stupeň terapeut.

KOTERAPEUT je graduační stupeň určený pro středoškolsky vzdělané frekventanty, nebo pro frekventanty se zcela odlišným typem vysokoškolského vzdělání, než je vzdělání požadované pro stupeň následující. Jeho podmínkou je kromě absolvování patřičného počtu hodin sebezkušenostní praxe také část vzdělávací, která je zakončená zkouškou, skládanou zpravidla před výcvikovou skupinou garantem výcviku nebo jím určeným lektorem. Ústnímu zkoušení předchází písemné vypracovnání otázek, které frekventant odevzdá s předstihem garantovi nebo zkoušejícímu lektorovi. Dosažení stupně KOTERAPEUT je nutnou podmínkou pro zařazení do výcviku s cílem získat závěrečné osvědčení - graduační stupeň TERAPEUT. Koterapeut může pracovat jako pomocník terapeuta v léčebném procesu. Není oprávněn pracovat bez odborného vedení a supervize.

TERAPEUT je graduační stupeň určený pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky - zpravidla lékaře nebo absolventy jednooborové psychologie. Zcela vyjimečně a s přihlédnutím na profesní zaměření pak i pro vysokoškoláky jiného než čistě lékařského nebo psychologického směru. Graduačního stupně TERAPEUT lze dosáhnout po absolvování plného výcvikového programu, včetně úspěšné obhajoby kazuistiky z vlastní praxe frekventanta. Jejím dosažením je frekventant z hlediska Integorvané psychoterapie schopen pracovat s pacienty (klienty) v podmínkách klinické praxe.

Někteří abolventi stupně TERAPEUT jsou garantem výcviku, pověření vzděláváním dalších frekventantů. Garant výcviku o tom rozhoduje na základě výsledků jejich práce, studijních předpokladů a dalších perspektiv podle svého vlastního uvážení.

Řada absolventů kurzů Integrované psychoterapie zároveň splňuje požadavky České psychoterapeutické společnosti na výcvikové pracovníky - podle Tabulky požadavků pro čtvrté kolo akreditačních řízení komplexních vzdělávacích programů ve zdravotnictví.

Stav plně graduovaných vzdělavatelů v Integrované psychoterapii k 31.12.2008:

Požadavky na stupeň Garant splňují:
prof. MUDr. Knobloch Ferdinand, CSc.(Cz) F.R.C.P.(Ca)
prof. MUDr. Knoblochová Jiřina, CSc.(Cz)
doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc.
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc.

Požadavky na stupeň Supervizor splňují:
prof. MUDr. Knobloch Ferdinand, CSc.(Cz) F.R.C.P.(Ca)
prof. MUDr. Knoblochová Jiřina, CSc.
doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc.
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc.
PhDr. Enachescu-Hroncová Iva, PhD.

Požadavky na stupeň Trenér splňují:

Mgr. Mandincová Petra, PhD.
MUDr. Michutová Kateřina
PhDr. Klepáčková Lenka