PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc.

Narozen: 15.9.1936 v Brně
Bydliště: Sportovní 14, 68201 Vyškov
Pracoviště: Masarykova Universita, Fakulta lékařská, Psychiatrická klinika LF
a FN BRNO - Bohunice
Funkce: Docent, Vedoucí lékař ambulancí
Vzdělání: Lékařská fakulta Masarykova univerzita, Brno, 1954-1960

Postgraduální odborné vzdělávání:

1) Kvalifikační atestace z psychiatrie I. stupně 21.11.1964
2) Vědecká aspirantura ve Výzkumném ústavu psychiatrickém 1967-1970
3) Kvalifikační atestace z psychiatrie II. stupně 31.1. 1974
4)Jednoleté postgraduální vzdělání v oblasti behaviorální medicíny (organizované Státním zdravotním ústavem v Praze, Centrem hygieny práce a nemocí z povolání a Nadací pro prevenci stresu a behaviorální medicínu), zakončené obhájením závěrečné odborné práce dne 8.2.1996
5) Funkční specializace v psychoterapii 21.1. 1998

Odborná praxe:
1957-1960 SVOČ, I. por. gyn. Klinika v Brně, z té doby dvě publikace
v Čs.Gynekologii, 1x první autor, 1x spoluautor
1960-1961 sekundární lékař, PK FNsP Hradec Králové
1961-1963 sekundární lékař, NsP Vysoké Mýto, oddělení pediatrické
a interní, se zástupy terénních lékařů
1963-1967 sekundární lékař NsP Svitavy, 1 měsíc ORL, 3 měsíce
chirurgie, zbytek doby psychiatrické oddělení nemocnice
1967-1970 interní aspirant Výzkumného ústavu psychiatrického, dnes
Psychiatrické centrum Praha
1970-1971 lékař NsP Svitavy, interní oddělení a obvodní lékař Brněnec
- Březová
1971-1973 odborný, po obhájení kandidatury věd vědecký pracovník
IHE, dnes Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny
práce a chorob z povolání
1973- dosud zprvu odb. asistent, od r. 1984 docent
Psychiatrická klinika, FN Brno, od r. 1980 vedoucí lékař
parciální hospitalizace, včetně Denního sanatoria, od r. 1992 vedoucí lékař ambulancí.

Vědecko výzkumná činnost - Mimo jiné:
Spoluřešitel VE: P-12-335-806-04-10: Biopsychosociální faktory u Meniérovy choroby, zodpovědný řešitel Doc. Dr. M. Novotný, Csc. Obhájeno v Praze v září 1990.
Spoluřešitel P 12 - 561 - 817 - 08/3: Výzkum stresů a psychických reakcí u nemocných karcinomem, zodpovědný řešitel Doc. Dr. J. Baštecký, CSc. Obhájeno v r. 1990.

Uznání vědeckou komunitou:
1)Kuffnerova cena České psychiatrické společnosti za knihu Z. Boleloucký a kol.: "Hraniční stavy v psychiatrii" v r. 1994
2)Stříbrná pamětní medaile LF UJEP z l5.9. 1986.
3) Čestný člen "České společnosti pro nervové integrace a behaviorální medicínu" ČLS J.E.P. (1996), a jiné.

Členství v redakčních radách:

Psyche et Natura (Brno)

Další postgraduální vzdělávání

Postgraduální vzdělání v psychoterapii
1 V oblasti psychoterapie v šedesátých letech absolvování psychodynamicky
orientovaného výcviku psychoterapie za použití psychoaktivních látek (vedli
S. Grof, pak M. Hausner) s pravidelnými následnými semináři do r. 1970,
patřil tehdy ke 25 vybraným a MZd. schváleným psychiatrům v této oblasti.
Dále individuálně u M. Hausnera. Člen přípravného výboru dvanácti
Celostátních psychoterapeutických konferencí (do r. 1980), - pod vedením M.
Hausnera.
2. Od podzimu 1967 výcvik v Integrované psychoterapii v rámci tehdy F. Knoblochem založené "Skupiny pro pokrok psychoanalýzy", patřící do širšího hnutí, vedeného světově v šedesátých létech i později E. Frommem. Pokračování sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v rámci "Lobečských dnů (1968, 1969 a 1970), zpočátku pod vedením manželů Knoblochových. Tento výcvik byl odchodem manželů Knoblochových v R. 1967 přerušen.
3. Pravidelné prázdninové supervizní a výcvikové sebezkušenostní semináře s prof. MUDr. F. Knoblochem, CSc., F.R.C.P.(Kanada), emeritním profesorem University British Columbia od r. 1992 každoročně do současnosti v Kroměříži v "Mezinárodním středisku pro integrovanou psychoterapii a nový životní styl". Dne 7.8. 1998 splněna teoretická část požadavků kvalifikace psychoterapeuta Integrované psychoterapie. Dále pod jeho vedením.
4. V letech 1993 a l994 absolvování výcvikových kurzů "Pozitivní psychoterapii v psychosomatické medicíně a transkulturální psychiatrii" u Doc. Dr. Med. Peseschkiana z Wiesbadenu (Deutsche Gesellschaft für Positive Psychotherapie). Trvalý kontakt s touto skupinou.

Postgraduální vzdělávání v psychofarmakologii
1. pravidelná každoroční účast na Celostátních psychofarmakologických konferencích v Jeseníku nepřetržitě od r. 1964.
2. Desítidenní stáž na psychofarmakologickém oddělení prof. Dr. O.H. Arnolda na Psychiatrické klinice ve Vídni v dubnu 1966.
3. Účast na kurzu "Použití psychotropních látek v psychiatrii" dne 3.5. 1992 v Chalon - sur Saone (Francie), pořádaného Švýcarsko-francouzskou neuropsychiatrickou společností (v delegaci švýcarské kliniky v Bellelay, kde tehdy stážoval).
4. Účast na postgraduálním kurzu "Současný stav psychofarmakoterapie", organizovaném Švýcarskou psychiatrickou společností na Universitní psychiatrické klinice v Basileji dne 22.-23. 5. 1992.
5. V lednu až květnu 1992 jednou za týden až 14 dnů účast na postgraduálních psychiatrických kurzech na klinice v Lausanne/Prilly (organizoval přednosta, psychofarmakolog prof. Dufour pro psychiatry okolních frankofonních pracovišť).
6. Účast na edukačním programu Světové psychiatrické asociace (WPA) o sociální fobii ( tři navazující soustředění organizoval v r. 1996 prof. Dr. Raboch za podpory fy Roche) a dalších podobných výcvikových akcích kognitivně behaviorální terapie, pořádaných Českou psychiatrickou společností (Raboch, Praško aj.)
7. Účast na edukačním programu WPA o klinických projevech, patofyziologii a léčbě schizofrenie 6.12.1996.


Postgraduální vzdělání v gerontologie a gerontopsychiatrii
1. Workshop "Alterspsychiatrie" 23.5.1992, Psychiatrická universitní klinika v Basileji.
2. Kurz "Gerontopsychiatrie" 6.-8.2. 1995, ILF Praha.
3. Kurz "Farmakoterapie v geriatrii" 25.3. 1995, ILF Praha
4. "Budoucnost starých", 4. Evropský pluridisciplinární postgraduální kurz pořádaný v Evropském parlamentu ve Štrasburku Evropským postgraduálním vzdělávacím centrem zdravotnických pracovníků ve dnech 4.-5. 12. 1995. Delegován Mezinárodní asociací frankofonních psychiatrů a vystoupil se sdělením "L´avenir de la vieillesse en République Tchéque".

Postgraduální vzdělání v kulturní a transkulturální psychiatrii
1. "Charakter, jeho normalita, patologie a perverze". 5. Mezinárodní setkání, 2. - 3.X. 1992, Bellelay (Švýcarsko).
2. "Psychiatrie a lidská bytost na úsvitu nové éry". 7. Mezinárodní setkání, 18.-19.X.1996, Bellelay.
3. "Od pudu k nadpřirozenému". 8. Mezinárodní setkání, 8.- 9.V. 1998, Bellelay.


Soudní psychiatrie
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie od r. 1967. Postgraduální kurzy v ILF Praha, dále měsíční stáž v Centrálním ústavu soudní psychiatrie prof. Serbského v Moskvě a kurz o aktuálních problémech soudní psychiatrie, organizované "Ženevskou iniciativou v soudní psychiatrii" v únoru 1992 v Norimberku.

Ze zahraničních cest
1986 šestitýdenní stáž na Psychiatricko-neurologické klinice Schillerovy univerzity v Jeně (prof. Dr. G. Kühne) zaměřená na poznání německé psychiatrie z hlediska diagnostiky a komplexní terapie psychóz, včetně tehdy nových kognitivních rehabilitačních přístupů.

1991 týdenní stáž v psychiatrické léčebně Phillips Hospital v Riedstadtu v Hessensku, zaměřené na seznámení se s tamním zdravotnictvím a detoxifikaci toxikomanů, která se tam prováděla.

1992 čtyřměsíční stáž ve frankofonním prostředí Psychiatrické kantonální kliniky v Bellelay, Švýcarsko, vedené psychoanalyticky orientovaným prof. H. Vanem. Zapojení se do terapeutické komunity a seznámení se mj. se ze sociální rehabilitací psychotiků a toxikomanů v psychodynamicky zaměřeném terapeutickém prostředí. Současně navštěvovány postgraduální vzdělávací akce v okolí - Basilej, Ženeva, Lausanne.

1996 týdenní stud. pobyt v Centre Hospitalier de la Chartreuse v Dijonu (Francie), 4. oddělení prim. Dr. Larome. Opakováno říjen 1999.


Členství ve výborech odborných společností:

1) Od založení (spoluzakladatelem v polovině sedmdesátých let) do r. l992 členem výboru Psychosomatické sekce České psychiatrické společnosti.
2) Dlouholetým členem výboru České společnosti pro psychosomatické integrace a behaviorální medicínu ČLS J.Ev.P - dosud. Současně čestným členem této společnosti (1996).

Koordinace sjezdů

Člen přípravného výboru devíti dosavadních celostátních konferencí psychosomatiky a behaviorální medicíny (naposledy září 1999 v Olomouci).

Členem řady přípravných výborů celostátních konferencí Společnosti pro studium VNČ, nyní České společnosti pro psychosomatické integrace a behaviorální medicínu, naposledy 1999.

Publikace z poslední doby

Boleloucký, Z., Plevová, J.:
Hraniční stavy v psychiatrii
1. vydání
Praha
Grada-Avicenum
1993

Novotný M., Hahn A., Boleloucký, Z., Vaverková H.:
Závratě, diagnostika a léčba
1. vydání
Stuttgart
Aesopus Verlag
1997 ISBN 3-7773-1744-6
Boleloucký, Z.:
Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní péči
In.: Vorlíček J. a kolektiv: Paliativní medicína
Str. 307-356
1. Vydání
Praha
Grada
1998
ISBN 80-7169-437-1

Boleloucký, Z.:
Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně
2. doplněné a přepracované vydání
Brno
Masarykova univerzita
1999
ISBN 80-210-2064-4

Plevová, J., Boleloucký Z.:
Psychofarmakoterapie vyššího věku
2., přepracované a aktualizované vydání
Praha
Grada Publishing
Edice: Psyché
2000
162 stran
ISBN 80-7169-959-4

Boleloucký, Z.:
Psychiatrie a tinnitus
In.: Hahn, A.: Tinnitus 2000
Vydání 1.
Praha
Vesmír s.r.o.
2000
str. 14-18
ISBN 80-85977-26-5

Boleloucký Z.:
Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti
In: Buchtová, B. (Ed.): Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti -
Psychological and medical aspects of unemployment
1. Vydání
Brno
Masarykova Universita
2000
str. 31-39
ISBN 80-210-2425-9

Boleloucký, Z.:
Psychosy a poruchy intelektu ve vyšším věku
In: Weber, P. (Ed.): II. Brněnský geriatrický den - 15.3.2000
s. 22-24
Vydání 1.
Brno
FN Brno

Boleloucký Z.:
Psychosomatická onemocnění v gastroenterologii
Interní medicína pro praxi, 2, 2000, 9, s. 432-437

<<< zpět