INTEGRATED PSYCHOTHERAPY

BIBLIOGRAPHY:

INTEGRATED PSYCHOTHERAPY (F. Knobloch, J. Knoblochová)

Integrovaná psychoterapie - kniha,nezbytná pro psychiatry a klinické psychology,důležitá pro teoretiky i praktiky interpersonálních vztahů a filozofy.Zatim vyšla anglicky,německy a japonsky. Prof.Em.J.Frank,nestor americké psychoterapie,v předmluvě této knihy vytyčil požadavky na ideální psychoterapii a napsal :" Ať se to zdá jakkoliv nepravděpodobné,systém Integrované psychoterapie se takovému ideálu blíží.Že můžeme něco takového prohlásit,svědčí o mimořádných schopnostech manželů Knoblochových.Oba jsou obeznámeni s evropskou a americkou filozofickou, psychologickou, psychiatrickou a psychoterapeutickou literaturou. Vyškoleni v psychoanalýze a četných formách skupinové terapie, nashromáždili rozsáhlé klinické zkušenosti v Československu, Anglii, Spojených státech amerických a Kanadě. Díky mimořádným teoretickým schopnostem úspěšně integrovali své znalosti a zkušenosti do teorie, která dostatečně zahrnuje jevy malých skupin i terapeutických komunit, právě tak, jako zahrnuje představy, sny, realistické vjemy a vnější chování jednotlivců." Dr Jason Aronson,mimořádný profesor psychiatrie,říká: "Knoblochovi se svými jedinečnými zkušenostmi z Evropy a Ameriky,z komunistických i nekomunistických sociálních systémů,napsali knihu,zahajující novou epochu.Tato kniha nabízí stimulující myšlenky a cenné perspektivy pro terapeuty,a´t je jejich orientace jakákoliv." Psychological and Social Science Review,13,June 1979


Prof.MUDr Ferdinand Knobloch,CSc,M.D.,FRCP/Canada/byl do r.1968 docentem a vedoucím psychiatrie Fakultní polikliniky v Praze,která byla hlavní krystalizační plochou naší poválečné psychoterapie"/ V.Hort/. Pak se stal hostujícím profesorem na třech univerzitách,Illinois v Chicagu,Columbia University a Albert Einstein Medical College v New Yorku.V r.197O zakotvil jako řádný profesor psychiatrie na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru v Kanadě a nyní je jejím emeritním profesorem. V letech 1993 - 1996 byl F.Knobloch předsedou Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace. Je zařazen do seznamu vyjimečných osobností Ameriky,Canady a Mexika v Who s Who in America. Ač jako průkopník integrace psychoterapie studoval v Anglii jak s H.Eysenckem,iniciátorem behaviorální psychoterapie a kritikem psychoanalýzy,tak s psychoanalytiky A.Freudovou ,M.Kleinovou a jinými a v Německu s žáky etologa K.Lorenze,našel řešení v dosud nedoceněném významu malé společenské skupiny,jako systému a jejího léčivého vlivu.To ho vedlo,v souladu s myšlením M.Jonese, k vytvoření originálních psychoterapeutických komunit v Lobči,Horní Palatě,Praze,ve Vancouveru a Haney v Kanadě.


Prof.MUDr Jiřina Knoblochová,CSc.,mimořádná profesorka University Britské Kolumbie ve Vancouveru, nyní emeritní,začala po německé okupaci,kdz pracovala jako válečná zdravotnice,studovat chirurgii na klinice prof.Jiráska v Praze.V r.1947 se připojila k manželovi a přešla na psychiatrickou kliniku. Brzy se stala průkopnicí dětské a rodinné psychoterapie a v r.1953 založila ambulancimanželských a rodinných problémů ve Fakultní poliklinice v Praze.Tam pomáhala F.Knoblochovi překonávat překážky v rozvíjení Integrované psychoterapie ve všech modalitách,zejména v originální formě manželských a rodinných skupin,a ve vybudování psychiatrických ambulancí ve všech pražských obvodech.Po odchodu F.Knoblocha do Ameriky vedla trias zařízení,ve Fakultní poliklinice,v Lobči a na Horní Palatě až do ledna 1970, kdy se dvěma dcerami emigrovala za manželem.Od začátku 50.let rozvinula osvětu v oboru duševního zdraví a neuróz.Svědkem této její neobyčejně populární činnosti je knížka Láska,manželství a ty,které se vydalo na sto tisíc výtisků ve dvou vydáních.V Kanadě mimo své přednášky na univerzitě propracovávala dále v soukromé praxi Integrovanou psychoterapii,zejména v technikách individuální,manželské a rodinné psychoterapie. K jejím zásluhám patří praktické využití a vypracování techniky skupinového schématu.Od svého mládí se rovněž zajímá o postavení žen ve společnosti.


Manželé Knoblochovi jsou kvalifikovanými psychoanalytiky /Fellow of the American Academy of Psychoanalysis / a vyučujícími členy Canadian Society for Integrated Psychotherapy and Psychoanalysis.Tato společnost je členem International Federation of Psychoanalytic Societies, založené E.Frommem. Mezinárodní význam díla Integrovaná psychoterapie dokládají mimo jiné překlady anglického originálu této knihy do němčiny,japonštiny, češtiny a čínštiny.Toto druhé, přepracované a doplněné vydání je rozšířeno praktickým popisem originálních technik Integrované psychoterapie. Průkopnické myšlenky IP se nejen potvrdily, ale jsou posíleny novými pokroky kognitivní a evoluční psychologie.V knize se odráží široké pole zájmů manželů Knoblochových, jež jde od teorie sociální směny,teorie rodinných vztahů,struktury osobnosti, interpersonální hypotézy hudby až k evolučním hypotéyám a filozofii vědy. J.Aronson a J.Frank ji nazvali mezníkem ve vývoji psychoterapie! Integrovana psychoterapie byla předzvěstí mnoha současných směrů a předchůdcem několika současných principů psychoterapie,říkají Prochaska a Norcross ve své učebnici /1988/. Integrovana psychoterapie v akci je nezbytná pro psychoterapeuty a důležitá a zajímavá pro psychology všech zaměření, sociology, biology, pedagogy i filozofy.


.......

<<<back