KURZY - VÝCVIK V ROCE 2021
a) pro odborníky
b) pro veřejnost
KURZY A VÝCVIK V INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPII (prof. Knobloch)
Náplň kurzů
Určeno pro...
Výcvik
Kurzovné
Podrobnější informace
Organizace kurzů
Ubytování a stravování
.


Plán akcí v roce 2021

 Náplň kurzů:


I. pro začátečníky :
Pětidenní skupinový trénink prostřednictvím vlastních prožitků v kolektivní situaci /workshop/. Bude požadována aspoň orientační znalost knihy F. a J. Knoblochových Integrovaná psychoterapie v akci, Grada 1999.

II. pro pokročilé
Kromě účasti v pětidenním workshopu bude požadována i dobrá znalost teorie Integrované psychoterapie a prokázaná schopnost pracovat metodami Integrované psychoterapie, vypracování Vancouverského dotazníku problémových okruhů, skupinového schématu s důrazem na charakteristiky vztahů k autoritám, podřízeným, souřadným osobám a intimním partnerům. Postupně: Použití interpersonální teorie hudby, psychogymnastiky, psychodramatu, technik imaginace, relaxačních technik a řízené abreakce. Schopnost vedení skupinové, rodinné a individuální psychoterapie. Již od kurzu I je poskytována systematická supervize budoucím odborníkům v Integrované psychoterapii, konsultovány zadané kasuistiky a formou přednášek zprostředkovány nové poznatky z oblasti psychoterapie, vývojové psychologie, etologie a sociobiologie.
 


Určeno pro:


kurz I.
Pro nové zájemce s aspoň základní praxí v psychoterapii v lůžkových zařízeních event. s terapeutickou komunitou, denních sanatoriích, ambulancích tj. psychiatrům, psychologům, lékařům nepsychiatrům, sestrám, sociálním pracovníkům, ale i studentům a pracovníkům jiných profesí, pokud se zabývají mezilidskými vztahy a mají zájem o práci s osobností (pedagogům, sociologům, právníkům a dalším).


kurz II.
Pro absolventy kurzů Integrované psychoterapie v letech 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a eventuálně i kurzu 2021, splní-li požadavky stanovené pro postup.

Pod vedením: prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, FRCP /Canada/, CSc. /Praha/ a spolupracovníků

Termíny:

Kurz I. - pondělí 26. 7. 2021 až sobota 31. 7. 2021
Kurz II. - úterý 3. 8. 2021 až neděle 8. 8. 2021


(uzávěrka přihlášek je 30. června - pozdější přihlášky pouze se souhlasem)

Kurzovné: za týdenní kurz konaný o prázdninách v Kroměříži vždy 3.700 Kč, studenti, zájemci na rodičovské dovolené, senioři a invalidní důchodci platí poloviční cenu, tj. 1.850 Kč. Za víkendový kurz 1.000 Kč, studenti, zájemci na rodičovské dovolené, senioři a invalidní důchodci 500 Kč. Kurzovné nezahrnuje částku za ubytování a stravování. Je možno platit složenkou typu A nebo fakturou, bankovním převodem na účet INCIP. Kurzovné je třeba uhradit do 30. června 2021, není-li předem dohodnuta výjimka.


Název účtu adresáta:
 
INCIP
Havlíčkova 21 / 803
767 01 Kroměříž

Název a sídlo peněžního ústavu:

KB Kroměříž
29635691/0100
IČO střediska 47934603

Před zaplacením se prosím písemně nebo telefonicky ujistěte, zda je v kurzu místo a zda jste do kurzu zařazeni, na adrese a kontaktních číslech INCIP u PhDr. Enachescu PhD., psycholožky-koordinátorky
Střediska.

Storno poplatky: při zrušení účasti zájemce 2 týdny před zahájením kurzu 20 % kurzovného, při zrušení účasti v době kratší než dva týdny před zahájením kurzu 50 % kurzovného. V případě nekonání se kurzu z důvodů zapříčiněných INCIP bude přihlášeným vrácena celá částka.

Výcvik :


Je plánován v souladu s požadavky České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti a ministerskými směrnicemi a je jimi průběžně upravován. Existují dvě formy výcviku,s ohledem na cíl: pro terapeuty a koterapeuty v terapeutickém týmu. Tyto formy výcviku se liší výchozími požadavky na typ vzdělání terapeuty mohou býti psychiatři, psychologové, event. lékaři (nepsychiatři), výcvik je plánován na 5 let a zahrnuje 1000 hodin: 700 hodin zkušenostních, 160 hodin teorie a 140 hodin supervize. Koterapeuty mohou být absolventi vysokých škol jiného zaměření a středoškoláci humanitních profesí. Tato forma výcviku trvá 2,5 roku, počet absolvovaných hodin je nižší, ale vyžaduje se 50 hodin supervize.

Kurzy I. a II. pod vedením prof. MUDr. Knoblocha jsou v průběhu roku doplňovány čtyřmi víkendovými soustředěními a jedním teoretickým seminářem, pod vedením lektorů střediska (Kroměříž a České Budějovice). Účastníci pracují v malých uzavřených skupinách se zohledněním jejich odborného zaměření a místa bydliště. Specializační pětiletý kurz pro terapeuty event. šestiletý pro lektory IP, k prohloubení znalostí a dovedností z IP vedou prof. MUDr. Knobloch a jím stanovení lektoři v programech III, IV, V a VI.

Absolventům kurzů IP z předchozích let se započítávají hodiny.

Absolventům orientačních kurzů I. event. II., rozhodnou-li se pokračovat ve výcviku v IP a splní-li pro to požadavky se započítávají hodiny z těchto kurzů. Zařazení zájemců do výcviku se neděje automaticky po absolvování orientačních kurzů I a II. Kromě splnění odborných nároků je třeba též dodržovat stanovy INCIPu.

Výcvikové stupně v Integrované psychoterapii jsou strukturovány podle dosažené kompetentnosti v terapeutickém procesu pro práci s budoucími pacienty (klienty)

Výcvik je strukturován do dvou základních rovin.
1. stupeň koterapeut.
2. stupeň terapeut.

KOTERAPEUT je graduační stupeň určený pro středoškolsky vzdělané frekventanty, nebo pro frekventanty se zcela odlišným typem vysokoškolského vzdělání, než je vzdělání požadované pro stupeň následující. Jeho podmínkou je kromě absolvování patřičného počtu hodin sebezkušenostní praxe také část vzdělávací, která je zakončená zkouškou, skládanou zpravidla před výcvikovou skupinou garantem výcviku nebo jím určeným lektorem. Ústnímu zkoušení předchází písemné vypracovnání otázek, které frekventant odevzdá s předstihem garantovi nebo zkoušejícímu lektorovi. Dosažení stupně KOTERAPEUT je nutnou podmínkou pro zařazení do výcviku s cílem získat závěrečné osvědčení - graduační stupeň TERAPEUT. Koterapeut může pracovat jako pomocník terapeuta v léčebném procesu. Není oprávněn pracovat bez odborného vedení a supervize.

TERAPEUT je graduační stupeň určený pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky - zpravidla lékaře nebo absolventy jednooborové psychologie. Zcela vyjimečně a s přihlédnutím na profesní zaměření pak i pro vysokoškoláky jiného než čistě lékařského nebo psychologického směru. Graduačního stupně TERAPEUT lze dosáhnout po absolvování plného výcvikového programu, včetně úspěšné obhajoby kazuistiky z vlastní praxe frekventanta. Jejím dosažením je frekventant z hlediska Integorvané psychoterapie schopen pracovat s pacienty (klienty) v podmínkách klinické praxe.

Někteří abolventi stupně TERAPEUT jsou garantem výcviku, pověření vzděláváním dalších frekventantů. Garant výcviku o tom rozhoduje na základě výsledků jejich práce, studijních předpokladů a dalších perspektiv podle svého vlastního uvážení.

Řada absolventů kurzů Integrované psychoterapie zároveň splňuje požadavky České psychoterapeutické společnosti na výcvikové pracovníky - podle Tabulky požadavků pro čtvrté kolo akreditačních řízení komplexních vzdělávacích programů ve zdravotnictví.

Stav plně graduovaných vzdělavatelů v Integrované psychoterapii k 31.12.2008:

Požadavky na stupeň Garant splňují:
prof. MUDr. Knobloch Ferdinand, CSc.(Cz) F.R.C.P.(Ca)
prof. MUDr. Knoblochová Jiřina, CSc.(Cz)
doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc.
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc.

Požadavky na stupeň Supervizor splňují:
prof. MUDr. Knobloch Ferdinand, CSc.(Cz) F.R.C.P.(Ca)
prof. MUDr. Knoblochová Jiřina, CSc.
doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk, CSc.
doc. MUDr. Plevová Jarmila, CSc.
PhDr. Enachescu-Hroncová Iva, PhD.

Požadavky na stupeň Trenér splňují:

Mgr. Mandincová Petra, PhD.
MUDr. Michutová Kateřina
PhDr. Klepáčková Lenka

Lektorské zkoušky dále složili MUDr. Kalná Marcela a MUDr. Norek Miroslav, kteří jsou v aktivní přípravě na získání funkční specializace ze systematické psychoterapie na jaře 2009.
V přípravě na lektorské zkoušky je Mgr. Hana Fojtíková, která již získala funkční specializaci ze systematické psychoterapie.

Podrobnější informace a praktická doporučení pro zájemce


Další informace, v případě potřeby obdržíte u PhDr. Ivy Enachescu-Hroncové, PhD.:
  • na mobilu 605 480 120
  • denně na čísle 573 335 133 (mezi 21 - 22 hod.)
  • případně na email adrese: incip@volny.cz
Organizace kurzů

Kurzy pravidelně začínají v 9 hodin dopoledne, končí v pátek odpoledne, dle dohody kurzistů s vedoucím kurzu. Je výhodné přijet do Kroměříže již den před zahájením kurzu. Po příjezdu na autobusové nebo železniční nádraží v Kroměříži doporučujeme pokračovat městskou autobusovou dopravou ze stanoviště nádraží do stanice Na Lindovce. Je též možno použít taxi. Pěšky 45 minut.

Kurzy probíhají ve dvou tříhodinových blocích denně (obvykle mezi 9:00 - 12:00 a 15:00 - 19:00), večer bývá psychoterapeutický klub. Ve škole jsou k dispozici posluchárny, hudebna, tělocvičny, sport. potřeby, sport. areál (pro volejbal, košíkovou, tenis, atletiku), plavání je na městském koupališti Bajda. Ve škole je možno použít telefon, fax, e-mail, kopírku a video ke studiu.

Doporučuje se volný sportovní oděv, plavky, přezůvky. Účastníci kurzů dodržují disciplínu, včetně přesných termínů začátků skupin. Z kurzu je možno uvolnit účastníka jen z vážných důvodů se souhlasem skupiny.

Účastníci kurzů získají Potvrzení s uvedením absolvovaného programu a počtu výukových, výcvikových a supervizních hodin. Absolventi výcviku obdrží Osvědčení o dosaženém stupni kvalifikace v Integrované psychoterapii podepsané prof. MUDr. Ferdinandem Knoblochem.

Ubytování:

Ubytování si účastníci kurzu zajišťují samostatně a to co nejdříve. Kompletní informace o ubytovacích kapacitách můžete zjistit na internetových stránkách města Kroměříž.

Pro účastníky kurzu I. a II. doporučujeme ubytování:
  • Internátní část Střední školy hotelové, Pavlákova ulice, Kroměříž
  • Domov mládeže SOUZ, Na Lindovce
  • Domov mládeže Štěchovice
  • Arcibiskupské gymnasium
  • Pension COPT

Vzdálenost ubytování na Pavlákově a v SOUZ od místa konání kurzu na ZŠ Zachar je 25 - 35 minut pěší chůze, je však možno využívat i autobusových linek městské dopravy, zastávky jsou před ubytováním a před školou, cesta autobusem trvá 10 minut.

Ubytování si však zařiďte co nejdříve!!!


S pozdravem a přáním setkání s Vámi
pracovníci INCIP