PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   PhDr. Lenka Klepáčková

Životopis:

V roce 2005 ukončila jednooborové magisterské prezenční studium psychologie na FF UP v Olomouci. Je zaměstnaná jako klinická psycholožka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOL). Pracuje pro dvě zařízení, v každém na úvazek 0,5: RIAPS Trutnov (ambulance klinické psychologie v Trutnově a ve Dvoře Králové n. Labem), Gerontocentrum Hostinné (rehabilitačně léčebný ústav).

Náplň práce v obou zařízeních je klinické poradenství, krizová intervence, podpůrná a systematická psychoterapie: 1. individuální (pro lidi s neurotickými, adaptačními a psychosomatickými potížemi, s poruchami osobnosti a s poruchami psychotického okruhu), 2. skupinová pro pacienty s neurotickými symptomy a problémy v mezilidských vztazích, 3. rodinná; dále psychodiagnostika: dospělých – vyšetření pro posudkové lékaře, diferenciální diagnostika, komplexní vyšetření; dětí – neurotické, adaptační a psychosomatické potíže, poruchy chování, komplexní vyšetření. Dále spolu s kolegou vedli v roce 2005-2006 skupiny profesního rozvoje a osobního růstu pro zdravotnický personál v Gerontocentru Hostinné (GC). Na seminářích GC přednáší příspěvky z oblasti klinické psychologie.

V roce 2007 obhájila rigorózní práci na téma "Zvládání chronické nemoci" a složila státní rigorózní zkoušky na FF UP v Olomouci. V témže roce ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii ve středisku INCIP Kroměříž. Má ukončeny specializační průpravy v oborech klinická psychologie a systematická psychoterapie na IPVZ v Praze.


Dosavadní praxe v klinické psychologii mimo pracoviště: v rámci předatestační přípravy 2 povinné měsíční stáže - PL Havlíčkův Brod: 1. dětské oddělení 04/2006, 2. uzavřené koedukované oddělení 04/2007.

V rámci studia na FFUP v Olomouci absolvovala praxi v PL ve Šternberku, na Psychiatrické klinice FN v Olomouci, dále v privátní praxi PhDr. E. Jiráskové v Trutnově (klinická psycholožka pro dospělé) a v privátní praxi PhDr. L. Hüblové v Trutnově (klinická psycholožka pro děti). [1]


Předešlé pracovní zkušenosti:

08-09/2001, 07/2002, 07-08/2003, 08/2004 vychovatelka v dětském domově ve Vrchlabí

09/2004-05/2005 sociální pracovnice v Gerontocentru Hostinné (při studiu, úvazek 0,5).

V průběhu studina na FFUP v Olomouci dobrovolnická činnost v léčebně dlouhodobě nemocných v Hostinném (nynější Gerontocentrum Hostinné).


[1] Praxe mimo klinickou oblast: pedagogická psychologie: pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově

Psychologie práce a řízení: ČD v Olomouci, hasičský záchranný sbor v Olomouci

Paliativní péče: Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Dům sv. Josefa v Žirči

Sociální péče: domov důchodců ve Vrchlabí, denní stacionář Diakonie ČCE ve Vrchlabí

<<< zpět