KONFERENCE

Program

INTEGRACE V PSYCHOTERAPII DNES

28. a 29.SRPNA 2OO3
 

Brno

Mezinárodní konference, kterou společně pořádají
 

Katedra psychologie
Pedagogické fakulty
Masarykovy university v Brně
Psychoterapeutická sekce Světové psychiatrické asociace
Mezinárodní středisko
pro Integrovanou psychoterapii
a zdravý životní styl ( INCIP )
Fielding Graduate Institute
Santa Barbara, Calif., U.S.A.
Canadian Society
for Integrated Psychotherapy
and Psychoanalysis

Na počest Ferdinanda a Jiřiny Knoblochových : 6O let úsilí ve vytvoření a rozvíjení Integrované psychoterapie

 

Téma poskytuje fórum pro diskusi a přátelskou polemiku všem účastníkům z různých směrů, od psychoanalýzy k behaviorálním, prožitkovým a akčním terapiím. Jaké jsou přednosti jednotlivých psychoterapií ?

Mají něco jedinečného? Je možno je kombinovat eklekticky či integračně? Je možno je integrovat ev. proč ne ?

Kdy  je pojem integrace oprávněný a kdy je jen módní frází? Je móda integrace jen zástěrkou pro bezmyšlenkový eklekticizmus ? Má eklekticizmus své oprávnění ?

Rozbor povede k základním otázkám psychoterapie, k nimž budou mít příležitost se vyjádřit zástupci všech směrů - v duchu Integrované psychoterapie. Bude ukázáno, že v teorii i praxi jsou s psychoterapeuty "na stejné lodi " všichni, jejichž cílem je změna chování - pedagogové, psychologové, zabývající se vztahy v rodině a v zaměstnání, psychologové pracující ve vězeňství. (Budou ukázány možnosti široké aplikace psychoterapeutických principů a technik v pedagogice a dalších oblastech ). S tím souvisí také otázky životního stylu, filozofie života a vědy.

I když za současného stavu nelze očekávat , že se rozejdeme sjednoceni v názorech, je téměř jisté, že nové informace a přátelská polemika rozšíří obzor nás všech.

Není náhodou, že o tomto spektru otázek bude diskutováno na konferenci věnované práci Knoblochových.Jejich interdisciplinární dílo zajímá pedagogy, odborníky v rodinných a pracovních vztazích, filozofy vědy, vývojové psychology, odborníky v oblasti zdravého životního stylu, muzikology a jiné. 

 Na programu budou  vedle přednášek a panelových diskusí též workshopy ( v češtině, slovenštině, angličtině a němčině ) a videotapy. 
 

V poradním sboru :

MUDr Russell Gardner, - v současnosti předseda Psychoterapeutické sekce Světové Psychiatrické asociace
prof. MUDr Cyril Höschl, DrSc, - ředitel Psychiatrického centra, Praha
prof. MUDr Jiří Fodor, F.R.C.P. /Canada /, - koordinátor - šéf světového projektu Zdravé srdce
Poradní sbor bude průběžně doplňován.

 

Výbor Konference :

Čestný předseda :

prof. MUDr Ferdinand Knobloch,
F.R.C.P./ Canada /, CSc., Praha

 

- v letech 1993–96 předseda Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace

Předseda :

doc. PhDr Evžen Řehulka, CSc.,  - vedoucí Katedry psychologie Pedagogické fakulty MU , proděkan

Místopředsedové :

dr.med. John Price, Velká Británie,  - předseda Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace v letech 1996- 2000
Dr Judith Shoenholtz - Read , USA , - proděkanka Fielding Graduate Institute

Tajemnice :

PhDr Iva Enachescu - Hroncová - psycholožka - koordinátorka INCIP

 

Je možno přihlásit odborná sdělení v rozsahu max. 15 min. event. postery a zúčastnit se workshopu pod vedením prof.dra Ferdinanda Knoblocha a lektorů INCIP. Z konference je plánován sborník. Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina /tlumočení zajištěno /.

Konferenční poplatek činí 15O euro do 15.května, po tomto datu  2OO euro, pro domácí účastníky 000, členové vědeckých společností, studenti a důchodci mají slevu.
Zajišťujeme objednané ubytování / koleje 5OO Kč/noc, hotel 1 3OO Kč /noc /.
Stravování a ubytování si hradí účastníci sami. Jednáme o bodovém ohodnocení akce. Bude nabídnut doprovodný společenský program. Přihlášeným bude zaslán podrobný program Konference.

 

Na setkání se těší: 

Doc.PhDr Evžen Řehulka, CSc                                    PhDr Iva Enachescu - Hroncová

 

Kontaktní adresy :

Evžen Řehulka
Pedagogická Fakulta MU
Poříčí 31
603 00 Brno

tel: 543 129 333, 332; fax 543 129 1O9

email: rehulka@ped.muni.cz

Iva Enachescu - Hroncová
INCIP
Havlíčkova 21 / 8O3
767 O1 Kroměříž

tel.: 6O3 715 689

email: incip@volny.cz

Program


<<< zpět